Aby boli všetky pojmy jasné

Bytová a nebytová jednotka v osobnom vlastníctve

Každá bytová a nebytové jednotka má v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z svojho priameho vlastníka, ktorý je zapísaný na Liste vlastníctva. K bytovej a nebytovej jednotke tiež patrí podiel na spoločných častiach domu a pozemku. Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie. Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely.

Družstevný byt

Základný rozdiel oproti bytu v osobnom vlastníctve je, že vlastníkom bytu je bytové družstvo a klient je majiteľom členského podielu v bytovom družstve. S členskými právami a povinnosťami v bytovom družstve je spojené najmä právo nájmu konkrétneho družstevného bytu. Tieto členské práva a povinnosti v bytovom družstve klient prevádza alebo nadobúda ako odplatný prevod členských práv a povinností.

Rodinný dom

Rodinný dom je stavba na bývanie, v ktorej viac ako polovica podlahovej plochy zodpovedá požiadavkám na trvalé rodinné bývanie a je na tento účel určená a v ktorej sú najviac tri samostatné byty, najviac dve nadzemné a jedno podzemné podlažie a podkrovie.

Bytový dom

Stavba na bývanie, v ktorej viac ako polovica podlahovej plochy zodpovedá požiadavkám na trvalé bývanie a je na tento účel určená.

Pozemok

Pozemok je časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky alebo hranicou katastrálneho územia, hranicou vlastnícku, hranicou držby, hranicou druhu pozemkov, popr. rozhraním spôsobu využitia pozemkov.

Stavebný pozemok

Stavebným pozemkom je myslený pozemok vedený v Katastri nehnuteľností v druhu “zastavaná plocha a nádvorie”, ďalej pozemok rôzneho druhu, avšak určený územnoplánovacou dokumentáciou obce alebo vydaným územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok skutočne zastavaný bez ohľadu na jeho stav evidovaný v Katastri nehnuteľností.

Pozemky v zjednodušenej evidencii KN

Pozemky, ktorých hranice nie sú v teréne viditeľné, pretože sú z predchádzajúcich čias zlúčené do väčšieho pôdneho celku.

Parcela

Pozemok, ktorý je geometricky a polohovo určený, zobrazený v katastrálnej mape a označený parcelným číslom.

Katastrálna mapa

Podrobná polohopisna mapa veľkého merítka zobrazujúca nehnuteľnosti, udržiavaná v stálom súlade so skutočným stavom v teréne.

List vlastníctva

Jedná sa o výpis z Katastra nehnuteľností, dokladuje vlastníctvo k uvedenej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnostiam. V Liste vlastníctva sú zapísané prípadné vecné bremená, záložné práva a iné obmedzenia k nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľností

Súbor údajov o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike zahŕňa ich súpis a popis a ich geometrické a polohové určenie. Jeho súčasťou je evidencia vlastníckych a iných vecných práv a ďalších, zákonom stanovených práv k týmto nehnuteľnostiam.

Návrh na vklad

Žiadosť účastníka zmluvy o vykonaní navrhovaných zmien v evidencii príslušného Katastrálneho úradu. K návrhu na vklad je v súčasnosti treba pripojiť kolok vo výške 66, – €.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 265,50 € , ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Hypotekárny úver (Hypotéka)

Úver, ktorého splácanie vrátane príslušenstva je zaistené záložným právom k nehnuteľnosti. Slúži predovšetkým na kúpu alebo rekonštrukciu danej nehnuteľnosti. Účelom hypotekárneho úveru je investícia do nehnuteľnosti.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie v Slovenskej republike vzniklo za účelom podpory riešenia bytovej situácie občanov. Jedná sa o komplexný finančný produkt poskytovaný stavebnými sporiteľňami. V rámci jeho môže klient sporiť, môže požiadať o úver zo stavebného sporenia alebo o preklenovací úver a môže tiež využívať štátom poskytované podpory stavebného sporenia.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vzniká uzavretím manželstva, jedná sa o majetok a záväzky manželov nadobudnuté v čase trvania manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tvoria
a) majetok nadobudnutý niektorým z manželov alebo obidvomi spoločne počas trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, majetku nadobudnutého jedným z manželov za majetok patriaci do výlučného vlastníctva tohto manžela, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe jedného z manželov za majetok patriaci do výlučného vlastníctva tohto manžela, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jedného z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
b) záväzky, ktoré niektorému z manželov alebo obom manželom spoločne vznikli za trvania manželstva, s výnimkou záväzkov týkajúcich sa majetku, ktorý patrí výhradne jednému z nich, a záväzkov, ktorých rozsah presahuje mieru primeranú majetkovým pomerom manželov, ktorý prevzal jeden z nich bez súhlasu druhého.

Dražba

Verejné konanie, pri ktorom sa ponúka určitá vec neurčitému počtu osôb na vopred dohodnutom mieste za účelom vydraženia tomu, kto urobí najvyššiu ponuku za predpokladu, že splní podmienky pre tento predaj stanovené v dražobnej vyhláške. Dražba môže byť dobrovoľná alebo nedobrovoľná.

Záložné právo

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky pre prípad, že dlh, ktorý jej zodpovedá, nebude včas splnený s tým, že v tomto prípade je možné dosiahnuť uspokojenie z výťažku speňaženia zálohy. Záložné právo prechádza s vlastníctvom nehnuteľnosti na nového nadobúdateľa.

Predkupné právo

Predkupné právo zabezpečuje predávajúcemu, že subjekt, ktorému vec predáva, mu v prípade svojho úmyslu túto vec ďalej predať ponúkne na kúpu ako prvému. Vecné predkupné právo je uvedené na príslušnom Listu vlastníctva. Spoločník nehnuteľnosti má predkupné právo priamo zo zákona.

Vecné bremeno

Vecné bremená obmedzujú vlastníka určitej nehnuteľnej veci (povinný z vecného bremena) v prospech niekoho iného (oprávneného z vecného bremena) a to tak, že vlastník veci je povinný sa určitého konania zdržať, niečo strpieť alebo niečo konať. Vecné bremeno je uvedené na príslušnom Listu vlastníctva. Vecné bremená prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľnosti na nového nadobúdateľa.

Exekúcia

Účelom exekúcie je zabezpečiť rýchlu a účinnú ochranu veriteľových práv, ktorá mu bola voči dlžníkovi priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iným exekučným titulom. Exekúcia obmedzuje vlastníka v nakladaní s nehnuteľnosťou.

Insolvencia (Úpadok)

Neschopnosť firmy a v dnešnej dobe i občanov plniť svoje záväzky; platobná neschopnosť, trvalá nelikvidita, splatné dlhy sú vyššie ako realizovateľná hodnota aktív. Dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný dlhší čas plniť svoje splatné záväzky. Ak dlžník zastavil platby, má sa za to, že nie je schopný po dlhší čas plniť svoje splatné záväzky.

pridat-ponuku
zadat-dopyt
hladat-byvanie